Varför en policy?

En bra och genomarbetad policy kan skapa många mervärden för din organisation.

En policy är i många fall ett viktigt styrdokument för ett serveringsställe och kan bidra till att skapa en större förståelse för verksamheten. Policyn kan bidra till att medarbetarna i större utsträckning tänker lika och strävar efter samma mål. Vissa beskriver en policy som “företagets själ”.

PNG!!!!

Policyn bör inkludera bolagets vision. Det bör framgå vilka kunder som är målgrupp och hur verksamheten ska lyckas att nå den uppsatta målsättningen. I den allmänna interna kommunikationen är en policy av största vikt, i synnerhet mellan chef och medarbetare.

Utifrån policyn kan ni med fördel utarbeta en handlingsplan, som innehåller mer operativa delar för verksamheten. Exempelvis vad som är acceptabelt beteende, främst med fokus på gäster, men även interna förhållningsregler. Fokus i policy och handlingsplan bör ligga på berusningsnivåer, ordningsregler och såklart service och lönsamhet. För att få en bra effekt av ett policyarbete – bör ni inkludera medarbetarna i arbetet

ökar vi sannolikheten att ni arbetar TILLSAMMANS – och inte bara samtidigt.