Promillehalt

Vanligtvis mäts mängden alkohol i kroppen genom promille i blodet, det vill säga hur stor del av blodet som består av alkohol. Om en person har 1 promille så består blodet av en tusendel alkohol.

Flera faktorer kan påverka halten alkohol i kroppen. Givetvis spelar mängden alkohol som konsumeras en väsentlig roll, men även konsumtionstakten, alltså med vilken hastighet som alkoholen konsumeras. Ju snabbare gästen dricker, desto högre blir alkoholhalten i kroppen. Om gästen dricker långsamt så hinner kroppen bryta ner alkoholen under konsumtionen, och halten alkohol i blodet blir lägre.

Mat har en väldigt stor påverkan på promillenivån i kroppen. Om en gäst har en välfylld magsäck och välfyllda tarmar, så tar det längre tid för kroppen att ta upp alkoholen så att alkoholen kommer in i blodet. Då hinner kroppen bryta ner alkoholen under den fördröjda upptagningstiden, vilket resulterar i en lägre promillenivå jämfört med det fall tarmar och magsäck varit tomma. Mer om detta längre fram i utbildningen.

Det finns också ett antal individuella faktorer som avgör promillenivån. Även två personer som på “utsidan” ser likadana ut, kan se olika ut på “insidan” och ha helt olika förutsättningar för upptagning och nedbrytning av alkohol. Faktorer som kan påverkar promillehalten kan exempelvis vara mängden nedbrytande enzym i magsäcken och leverkapacitet.

Mängden vätska i kroppen har betydelse för alkoholhalten,  eftersom alkohol är en vattenlöslig drog. En person som har mycket vätska i kroppen, får en lägre promillenivå än en person som väger lika mycket fast som har en högre andel fettmassa i kroppen. Generellt är det ofta så att en biologisk man har en något större mängd vätska än en biologisk kvinna som väger lika mycket. Dock är de individuella skillnaderna större och viktigare än eventuella skillnader mellan de biologiska könen.

Generellt kan man utgå från att vikten på olika personer kan ha betydelse för promillenivån vid konsumtion av samma mängd alkohol. Detta eftersom en tyngre person ofta har mer vätska i kroppen att späda ut alkoholen med, vilket resulterar i en lägre alkoholhalt i blodet. En person som väger mycket får ofta en lägre alkoholhalt än en betydligt lättare person.

Ovan ser du en sammanfattande bild av de faktorer som kan påverka promillehalten; tempo, alkoholkoncentration, intag av mat, vikten av vätskan i kroppen och individuella biologiska skillnader. Utöver detta kan även intag av medicinska preparat och narkotika, påverka promillehalten i kroppen.

Slutligen vill vi betona att det alltså finns stora skillnader på individnivå som avgör promillenivån av en viss mängd alkohol. Det är ditt ansvar att varje enskild individ på ditt serveringsstället är tillräckligt nykter och inte är märkbart påverkad.