Tillsyn

Kommunen är så kallad tillståndsmyndighet. Det innebär att det är kommunen som handlägger ansökningar om serveringstillstånd. Kommunen gör också olika typer av tillsyn av serveringsverksamheter; förebyggande, inre och yttre tillsyn.

Ett serveringsställe får normalt minst ett tillsynsbesök/år. Serveringsställets karaktär, geografiska placering, serveringstider samt antal och ålder på gäster – påverkar antalet tillsynsbesök. Tidigare brister, ifall serveringsstället har fått en sanktion (erinran eller varning), eller om det pågår ett tillsynsärende – kan också påverka antalet tillsynsbesök.