Serveringsansvarig

För att alkoholservering ska få ske måste det finns någon på serveringsstället som ansvarar för att serveringen sker i överensstämmelse med Alkohollagen. När tillståndshavaren är i tjänst är det han eller hon som bär detta ansvar, men ansvaret kan överlåtas till en serveringsansvarig person om tillståndshavaren inte finns på plats.

Det är tillståndshavaren som utser vilken eller vilka bland de anställda som skall få detta förtroende. Tillståndshavaren anmäler sedan den eller de som har utsetts till serveringsansvariga till kommunen. Den som utses till serveringsansvarig måste ha fyllt 20 år, vara lämplig för uppgiften och ha tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen.

Det innebär att den serveringsansvarige ska ha kunskaper och förmåga att se till att alkoholservering och alkoholhantering sker på ett korrekt sätt. Den serverings­ansvarige ersätter tillståndshavaren då denne inte finns tillgänglig och för att ett serveringsställe ska få servera alkoholdrycker måste tillståndshavaren eller någon serverings­ansvarig finnas på plats. Eftersom tillståndshavaren alltid har det yttersta ansvaret för att bestämmelserna i alkohollagen följs är det viktigt att vara noga med att endast utse dem till serveringsansvariga som är lämpliga att utföra uppgiften väl.