Negativa bieffekter

Riskfaktor för sjukdom

Alkoholen har många negativa effekter ur ett samhällsperspektiv och är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och tidig död som faktiskt går att förebygga. Konsumtion av alkohol kan orsaka skador och sociala problem för både den som dricker och för andra. Tillsammans leder medicinska och sociala skador som orsakas av alkohol till stora kostnader för samhället.

I Sverige orsakade alkohol fem procent av den samlade sjukdomsbördan 2019 enligt data från det internationella projektet Global Burden of Disease (GBD). Detta på grund av att alkohol kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Risken att drabbas av blodtrycks, lever- och cancersjukdomar kan öka vid alkoholkonsumtion.

Alkohol ökar även risken för både avsiktliga skador och för olyckor såsom fall- och transportolyckor.

Bland ungdomar 15–19 år i Sverige är alkoholkonsumtion den riskfaktor som orsakar flest förlorade friska levnadsår och därmed bidrar mest till sjukdomsbördan (GBD).

Alkohol i trafiken

Risken att skadas i trafiken ökar markant när en trafikant är påverkad av alkohol. Nedan ser du ett diagram som visar att risken att skadas blir större, när alkoholnivån i kroppen (promille) ökar:

Vid lägre promillenivåer så har inte risken ökat så mycket, men vid högra nivåer så ökar risken betydligt. Vid 1,0 promille är risken 25 gånger högre, och vid 1,5 promille är risken hela 80 gånger högra att skadas i trafiken.

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 22 procent av alla omkomna i trafiken år 2021, avled i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka.